REGULAMENT PRIVIND FINANŢAREA/COFINANŢAREA

PROGRAMELOR DE COMEMORARE DEDICATE

IMPLINIRII A 23 ANI DE LA

REVOLUTIA ROMÂNĂ DIN DECEMBRIE 1989

 

Art.1. (1) Asociatiile/fundatiile de revolutionari care initiază şi organizează programe si proiecte comemorative pot primi finantari  de la bugetul alocat în acest sens de catre  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

(2) Fondurile acordate din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 se utilizeaza de catre asociatiile / fundatiile de revolutionari in exclusivitate  pentru acoperirea cheltuielilor aferente programelor de comemorare dedicate implinirii a 23 ani de la Revolutia Româna din Decembrie 1989, in completarea veniturilor proprii.

 

Art. 2. Programele înaintate Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 de catre asociatiile si fundatiile de revolutionari,  vor fi selectionate pentru finantare in cadrul limitelor de fonduri aprobate  de ordonatorul principal de credite cu aceasta destinatie.

 

Art. 3. (1) Se finanteaza din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pentru comemorarea implinirii a 23 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989, numai urmatoarele actiuni:

a).confectionarea  de coroane de flori si jerbe in vederea depunerii la principalele monumente inchinate memoriei eroilor - martiri din Bucuresti si din tara;

b). acţiuni comemorative: simpozioane, mese rotunde, expozitii documentare (fara cheltuieli de protocol) 

(2) Plafonul maxim care poate fi acordat unei asociatii/fundatii de revolutionari in conditiile legii si ale prezentului regulament este de: 300 lei pentru actiunile prevazute la litera a) si 1000 lei pentru actiunile prevazute la litera b)

 

 

Art. 4. (1) Documentatiile de solicitare a fondurilor prevazute la art. 7 alin. (1)  se înainteaza la sediul institutiei, unde vor fi analizate de catre comisia de evaluare si selectie din cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

(2) Componenta nominala a comisiei de evaluare si selectie a programelor depuse de catre asociatiile/fundatiile de revolutionari, va fi aprobata prin Ordin emis de  Secretarul de Stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989. Membrii Comisiei de evaluare si selectie a programelor vor completa si semna o declaratie de confidentialitate si impartialitate conform Anexei nr.4.

(3) Lista cuprinzând organizatiile care au primit finantari, precum şi cuantumul acestora se  va aduce la cunostinta publica, prin afisare pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, respectiv www.sspr.gov.ro.

 

            Art. 5. (1) Pentru programele selectate de comisia prevazuta la art.4 alin. (2) se va încheia un contract între : Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, asociatia / fundatia de revolutionari si furnizorul de servicii selectionat.

 (2) La contract se vor anexa formularul de solicitare a finantarii, prevazut in Anexa nr. 1, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului, prevazut in Anexa nr. 2.

(3) Asociatiile / fundatiile, care au primit fonduri de la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, au obligatia sa intocmeasca si sa transmita  institutiei noastre, la termenele si in conditiile stabilite prin contract o raportare  finala, potrivit modelului prezentat in Anexa nr. 3, insotita de documentele justificative privind modul de utilizare a sumelor primite de la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

 

Art. 6. In cazul rezolutiunii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, beneficiarul programului este obligat sa returneze Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 sumele primite. Pentru sumele restituite ca urmare a rezolutiunii contractului beneficiarii programului datorează dobânzi si penalitati de întârziere, conform legislatiei in vigoare privind colectarea creanţelor bugetare, care sunt venituri ale bugetului de stat.

 

            Art.7. (1) Documentatia solicitantilor de fonduri  acordate din bugetul Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pentru programele de comemorare dedicate implinirii a 23 ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989 va contine obligatoriu urmatoarele:

         a) formularul de solicitare a fondurilor, prevazut in Anexa nr. 1, precum si bugetul de venituri si cheltuieli al programului  prevazut in Anexa nr. 2, documente  care se transmit obligatoriu la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, semnate şi stampilate în original de catre presedintele Asociatiei/fundatiei de revolutionari ;

        b) dovada de la administratia financiara, din care sa reiasa ca organizatia nu are obligatii restante catre alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmarite in vederea executarii silite in original;

         c) extras la zi de la grefa tribunalului arondat sediului social, din registrul asociatiilor si fundatiilor ale asociatiei solicitante,

         d) certificatul de înregistrare fiscala  pentru asociatia/fundatia de revolutionari;

(2) Comisia Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 va efectua selectarea celor trei oferte prevazute la lit. b) cu respectarea criteriului « pretului cel mai scazut » conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.

 (3)  Nu vor fi  selectionate programele prezentate de catre  asociatiile/ fundatiile  care se află in  una dintre urmatoarele situatii:

    a) documentatia prezentata este incompleta si nu respecta prevederile  prezentului Regulament;

    b) furnizorul ales nu are cont deschis in trezorerie;

    c) nu au respectat obligatiile pe care si le-au asumat fata de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu ocazia finantarii programelor  anterioare;

    d) au prezentat declaratii inexacte pentru a obtine finantarea programelor in anii anteriori.

(4) In situatia in care sumele solicitate depasesc bugetul alocat in anul 2012 pentru programele de comemorare, criteriile de selectie in baza carora se va stabili prioritatea finantarii programelor sunt urmatoarele:

-finantarea/cofinantarea programelor proprii de catre asociatia/fundatia de revolutionari in anii anteriori

-modul de utilizare a fondurilor alocate de catre  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 derularii programelor in anii anteriori;

-modul de prezentare a documentelor justificative pentru efectuarea decontarii sumelor alocate în anii anteriori.

 

Art.8.(1) Calendarul privind derularea programului de finantare/cofinantare a actiunilor de comemorare dedicate implinirii a 21 de ani de la Revolutia din Decembrie 1989 este urmatorul:

1. -15nov.- 30 nov. 2012- depunerea la sediul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989  a propunerii de finantare a actiunilor de comemorare de catre asociatiile/fundatiile de revolutionari si  documentele prevazute la art.7 alin.(1);

2. -03 dec.-05 dec.2012 - comisia de analiza si selectie din cadrul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 verifica , selecteaza, centralizeaza  cererile de finantare ale asociatiilor de revolutionari si supune spre aprobare Secretarului de Stat programele depuse care intrunesc conditiile de finantare ale programului;

            3. -05 dec.-10 dec. 2012 - aprobarea programelor si a sumelor ce se vor acorda de catre ordonatorul principal de credite si afisarea listei acestora pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989;

4. -10 dec.-14 dec. 2012 - incheierea de contracte de achizitie publica intre finantator- Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, beneficiar-asociatia/fundatia de revolutionari si furnizor de produse/prestator de servicii;

5. -17 dec.-19 dec. 2012 – depunerea la sediul institutiei a raportarii finale si a documentelor justificative

6. -20 dec.-21 dec. 2012 - pregatirea documentelor de plata,vizarea de catre controlorul delegat a documentatiei programelor comemorative in vederea platii ulterioare de catre SSPR;

7. -24 dec.-28 dec. 2012 - se va efectua plata efectiva a facturilor fiscale,  conform  art. 36, alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

            (2) Programele asociatiilor/fundatiilor de revolutionari care nu si-au indeplinit obligatiile in termenele prevazute la alin.(1) nu vor fi selectionate.

 

Art. 9. Derularea procedurii privind executia cheltuielilor se va face conform normelor metodologice privind angajarea , lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor la institutiile publice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1792 / 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.10. Factura fiscala trebuie sa cuprinda în mod obligatoriu urmatoarele informatii:

    a) numarul de ordine, în baza unei serii, care identifica factura în mod unic;

    b) data emiterii facturii;

    c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile;

    d) denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare sau, după caz, codul de identificare fiscala, ale persoanei impozabile (furnizorului/prestatorului) care emite factura;

    e) denumirea si adresa finantatorului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de înregistrare sau codul de identificare fiscala ale finantatorului,  care in acest caz este Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 cu sediul în Municipiul Bucuresti, bd. Iancu de Hunedoara nr. 3-5, sectorul 1, codul fiscal 4266499, cod IBAN RO55TREZ70023680157XXXXX, deschis la  Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.

    f) denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;

    g) pretul unitar, fara TVA;

    h) indicarea cotei de TVA, exprimata în lei, în funcţie de cotele taxei;

    i)  valoarea totala, fara TVA, exprimata in lei;

    j)  totalul de plata, cu TVA, exprimat in lei.

 

Art. 11. (1) Pentru verificarea realitatii si exactitatii sumelor decontate:

 Factura fiscala va cuprinde obligatoriu informatiile prevazute la art. 10;

(2) Factura fiscala va fi insotita obligatoriu de procesul-verbal de receptie,semnat si stampilat in original, cu bunurile achizitionate sau serviciile executate de catre furnizor pentru beneficiar (asociatia/fundatia de revolutionari);

(3) Documentele justificative care vor fi transmise  trebuie sa cuprinda elementele de identificare ale participantilor (nume si prenume, C.I. seria si numarul) la evenimentele desfasurate in cadrul programului asociatiei/fundatiei  respective care a fost aprobat sa fie finantat din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, invitatii sau alte comunicari privind participarea la evenimente, respectiv confirmarile invitatilor, calendarul desfasurarii evenimentului.

(4) Toate documentele vor fi datate, semnate si stampilate, cu numele si prenumele in clar ale persoanei care semneaza pentru confirmare.

 

Art. 12. Prezentul Regulament va fi adus la cunostinta publica, prin afisare pe site-ul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, www.sspr.gov.ro. 

 

ANEXA NR 1 

FORMULAR

de solicitare a finanţării /cofinanţării programelor de comemorare dedicate implinirii a 23 ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989

 

I.              Date despre asociatie/fundatie/organizatie

 

    1. Denumirea si sediul:

     Asociatia/Fundatia/Organizatia .................................................................................................., localitatea ...................................., str. ................................. nr. .........., sectorul/judetul ................, codul postal ................., telefon ........................, fax ..........................

 

    2. Numarul si data înscrierii legale:

    Dosarul nr. .....................

    Sentinta civila nr. ........ din data de ............., eliberata de ........................

   

     3. Structura de conducere a asociatiei/fundatiei/organizatiei:

    a) Date personale ale presedintelui:

    Numele ............................... prenumele .........................., data nasterii ...................., actul de identitate ........ seria ...... nr. .........., codul numeric personal ...................................., profesia ................, functia ......................., locul de munca ..............................., domiciliul: localitatea ..........................., str. ................................ nr. ....., sectorul/judetul .................., codul postal .............;

    b) Date personale ale coordonatorului programului:

    Numele ............................... prenumele .........................., data nasterii ...................., actul de identitate ........ seria ...... nr. .........., codul numeric personal ...................................., profesia ................, functia ......................., locul de munca ..............................., domiciliul: localitatea ..........................., str. ................................ nr. ....., sectorul/judetul .................., codul postal .............;

 

    4. Membrii asociatiei/fundatiei/organizatiei, :

       Numarul total

    ..............................................................

 

    5. Filialele/sucursalale asociatiei/fundatiei/organziatiei:

 ............................................................……………………………………………………

    (Precizati daca asociatia/fundatia/organizatia are filiale, temeiul juridic în baza caruia au fost înfiintate acestea, numarul total de filiale, denumirea, adresa, numele persoanei care o conduce.)

 

    6. Codul fiscal nr. ...……….........  din data de ................., emis de .............................

 

    7. A mai primit asociatia/fundatia/organizatia sprijin financiar din partea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 pentru programe pana in prezent?

    DA/NU

    (Daca DA, va rugam sa precizati, în ordinea importantei, programele relevante, indicand urmatoarele elemente pentru fiecare)

    Titlul programului/proiectului ...............................

    Anul .........................................................

    Suma acordata ............…………. sau, respectiv, tipul sprijinului acordat ....................

    Descrieti pe scurt programul…………………………………………. .......................

 

II.            Date tehnice privind programul  pentru care se solicita finantarea

 

    In cazul in care se solicita finantari pentru mai multe programe , prezenta sectiune a formularului se va completa pentru fiecare program.

 

    1. Tipul de program

    .............................................................……………………………………..

        2. Localitatea/localitatile in care se deruleaza programul:

    .............................................................……………………………………………….

 

    3. Oportunitatea programului/proiectului in raport cu prioritatile comunitatii:

    .............................................................………………………………………………..

    .............................................................……………………………………………….

    (Precizati temeiul initiativei si necesitatile la nivel local, zonal, national sau international carora le raspunde programul/proiectul propus.)

 

    4. Beneficiari

    a)Beneficiarii sunt rezidenti in: ............./(Precizati localitatea/localitatile.)...................

    b) Grupul-tinta:

    - varsta medie;

    - numarul de persoane;

    - modalitatile de selectionare a beneficiarilor

 

    5. Durata în timp:

    In cazul programelor:

    - Se deruleaza din data de ........……………. pana in data de .....……………………. .

 

    6. Descrierea programului:

..........................................................………………………………………….…………….

……………………………………………………………………….……………………………..

……….……………………………………………...................................................................

 

    III. Suma solicitata de la bugetul de stat, respectiv din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 ……………………………....... LEI

 

 

 

 Asociatie/Fundatie :

 

Presedinte asociatie:

Nume si Prenume

 

Semnatura si stampila

 

 DECLARAŢIE

 

 

Subsemnatul ......................................................., domiciliat in localitatea ....................................., str. ........................................... nr. ..., bl. ...., ap. ..., sectorul/judetul ................................, codul postal .........., posesor al actului de identitate ......... seria ...... nr. .........., codul numeric personal ........................................, în calitate de reprezentant al asociatiei/fundatiei/organizatiei .......................……………………..  declar pe propria raspundere ca nu ma aflu/persoana juridica pe care o reprezint nu se afla in nici una dintre urmatoarele situatii:

    a) in incapacitate de plata;

    b) cu platile/conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti definitive;

    c) nu am incalcat/a incalcat cu buna stiinta prevederile unui alt contract finantat din fonduri publice;

    d) nu sunt vinovat de declaratii false cu privire la situatia economica;

    e) nu am/are restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele locale sau fondurile speciale;

    f) nu sunt condamnat pentru: abuz de încredere, gestiune frauduloasa, înselaciune, delapidare, dare sau luare de mita, marturie mincinoasa, fals, uz de fals, deturnare de fonduri.

    Cunoscand pedeapsa prevazuta de art. 292 din Codul penal pentru infractiunea de fals in declaratii, am verificat datele din prezenta declaratie, care este completa si corecta.

 

 

         Semnatura,                                                                                        Data

         ...........……..                                                                                ………………………...

 

 ANEXA  NR 2

 

    Asociatia/Fundatia/

    ........................................................……………………

    Programul/…………….. ...........................……………..

    Data si locul desfasurarii .............................…………..

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al programului privind comemorarea dedicata implinirii a 23 ani de la Revoluţia Română din Decembrie 1989

 

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

VENITURI – TOTAL (1+2+3), din care

 

 

  1. Contribuţia beneficiarului

 asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei

(a+b+c+d), constând din :

 

a.. Contribuţie proprie

 

b. donaţii – dacă este cazul

 

c. sponsorizări dacă este cazul

 

d. alte surse

 

  1. Finantarea primită

 

      a. de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

 

      b. de la bugetul local

 

     CHELTUIELI TOTALE , din care

 

 I. Acţiune…………………………..

 

    Cantitate x Valoare

 

 II.Acţiune…………………………..

 

    Cantitate x Valoare

 

III.Acţiune…………………………..

 

    Cantitate x Valoare

 

 

 

                Presedintele asociatiei/fundatiei/

                 .................................…………….

                (numele, prenumele si semnatura)

 

 

 ANEXA NR 3 

 

FORMULAR

pentru raportari finale privind fondurile alocate

PROGRAMULUI DE COMEMORARE DEDICAT IMPLINIRII A 23 ANI

de la  Revoluţia Română din Decembrie 1989

 

    Contract nr. .......................................................................................…………………..

    Data incheierii contractului..............................…………………………………………..

    Asociatia/Fundatia/.................. ............................………………………………..………

     adresa .............................................................. ..............………………………..........

     telefon/fax ................................... ..............………………………...............................

    Denumirea programului ….. ............................. ..............…………………….………….

    Data inaintarii raportului .................................. ..............…………………………………

    Institutia, numele, functia persoanei care a primit raportul ......…………………….……

 

I.              Raport de activitate:

    Descrierea pe scurt a activitatilor  desfasurate pana la data intocmirii raportului:

    (Descrierea nu va depasi o pagina si va cuprinde datele necesare unei evaluari de ansamblu a derularii programului  si verificarii realitatii prestatiilor: beneficiari, ecouri de presa, colaborarea cu alti parteneri etc.)

    II.   Raport financiar:

      Valoarea fondurilor de la bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, în conformitate cu contractul încheiat: ..............................................................

        Se anexeaza actele justificative in original pentru cheltuielile efectuate: facturi fiscale, chitante fiscale, bonuri, extrase de cont, ordine si dispozitii de plata, contracte, tabele nominale cu elementele de identificare ale participantilor/beneficiarilor de program, calendarul desfasurarii evenimentului, procese –verbale de receptie a bunurilor achizitionate/serviciilor prestate,  alte documente justificative din care sa rezulte concret modul de utilizare a sumei primite. Acestea vor fi centralizate pentru fiecare acţiune în parte.

    -Situatia centralizatoare pentru fiecare capitol de cheltuieli (dupa modelul prezentat mai jos):

 

Categoria de cheltuieli conform Anexa Nr 1

Numărul documentului justificativ

Unitatea care a emis documentul

Data

Suma

Cheltuita

Efectiv/actiune

Suma propusa initial in Anexa 1

Ce reprezintă

 

 

 

 

 

 

 

 Total (lei)

 

 

 

 

 

 

    Presedintele asociatiei/fundatiei/organizatiei ........................................................................... / (numele, prenumele si semnatura)................................................................................................

    Coordonatorul programului/…………................................................……......../

(numele, prenumele si semnatura) .............................................................................

 

    Data .......................

    Stampila

 ANEXA NR 4


DECLARATIE

de confidentialitate si impartialitate

 

Subsemnatul(a)..................................................membru/ expert cooptat in comisia de evaluare/juriul pentru achizitia de....... [se insereaza numele produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPSA,cod CPSA/CPV] ...................................., la procedura [se insereaza denumirea procedurii/modalitatii  de atribuire a contractului de achizitie publica publica] organizata de ................ [se insereaza denumirea autoritatii contractante],

in temeiul art.75 din HG nr.925/2006, declar pe proprie raspundere, sub sanctiunea falsului in declaratii urmatoarele:

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/concurenti/candidaţi sau subcontractanţi

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/concurenti/candidaţi sau subcontractanţi;

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

d) nu am nici un interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

Totodata, ma angajez ca voi pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor/candidaturilor, precum si asupra altor informatii prezentate de catre operatorii economici a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale, precum si asupra lucrarilor comisiei de evaluare/juriului.

Inteleg ca in cazul in care voi divulga aceste informatii sunt pasibil de incalcarea prevederilor OUG nr.34/2006, a legislatiei civile si penale.

 

                                                                                  Membru al comisiei de evaluare,

                                                                                                                                                                                                                                            ………………………….

                                                                                                                                                                                                                                                            (semnatura autorizata )

 

 

Atentie! – Declaratia se completeaza in ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor

 

 

Vezi fisierul atasat

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii