ANUNT CONCURS
 
 
 
 A) FUNCŢII  VACANTE : 
 
1.Din cadrul Compartimentului Petiţii Resurse Umane Logistică (Logistică)
Număr posturi : 1
Identificarea funcţiei contractuale :
- inspector de specialitate IA
      
 B) PROBELE stabilite pentru concurs sunt :
           probă scrisă
           -interviul
 
C) CONCURSUL se va desfăşura la sediul Secretariatul De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989Piata Presei Libere nr.1,corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti, astfel:
                       - proba scrisă in data de 21.11.2016, ora10:00;
                       - interviul in data de 23.11.2016, ora14:00;
 
Concursul se va desfăşura In conformitate cu dispoziţiileH.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare In grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
     Documentele necesare înscrierii la concurs se depun la cam. 354, in termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicarii prezentului anunt, de Luni-Joi în intervalul orar 10:00-17:00 şi Vineri în întervalul orar 10:00-14:00.
    Dosarul de concurs trebuie sa contina documentele prevazute la art.6 din HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare.
    Cererea de Inscriere se gaseste la secretariatul comisiei de organizare a concursului, cam. 354;
    Termen limită de depunere a dosarelor de Inscriere la concurs: 10.11.2016 ora 17,00.
 
D) CONDIŢIILE GENERALE pentru participarea la concurs sunt prevăzute in articolul 3 din Anexa, din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare In grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 
  E) CONDIŢII SPECIFICE de participare la concurs:
  1. Din cadrul Compartimentului Petiţii Resurse Umane Logistică (Logistică) :
  • studii superioare absolvite cu diplomă în domeniile : economic, inginerie, administrativ, juridic.
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite :minim 5 ani;
  • cunoștințe operare PC: nivel avansat de operare pachetul de programe Microsoft Office, Internet, Mail
 
F) BIBLIOGRAFIE PENTRU POSTUL SCOS LA CONCURS:
 
A. BIBLIOGRAFIE GENERALA 
1.Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2.HG nr.563/2014  privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;
3.Legea nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987;
4.HG nr.1412 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004.
5.Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 – Codul muncii, republicată;
-         TITLUL II - Contractul individual de muncă
-         TITLUL VI – Formarea profesională
-         TITLUL XI – Răspunderea juridică - Capitolul II – Răspunderea disciplinară
 
B. BIBLIOGRAFIE SPECIFICA SI TEMATICA
  1. Inspector de specialitate IA – Compartimentului Petiţii Resurse Umane Logistică (Logistică)
          Capitolul III - Obligatiile creatorilor si detinatorilor de documente
          Capitolul VI - Raspunderi si sanctiuni
-Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata
-ORDIN nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile
-LEGE nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;


NOTA :Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a acestora.
 
Pentru relații suplimentare telefon : 021/319.86.26

 

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii